* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 7
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

N

Nabí­dka - v novinách ji čí­sti : obchod

Nabí­dka - do novin, rubrika sí˛atky : přijde ženich či nevěsta z neznáma

Nabí­zet - někomu věc : vetešní­k do domu

Nabodnout - se na ostrou věc : střelná rána a bolest z ní­

Náboj - Náboj : neprojednaná záležitost, která vybuchne hněvem

Nábřeží­ - viděti : chystej svůj odjezd

Nábřeží­ - Nábřeží­ : Blí­ží­ se záchrana, která tě vyvede z obtí­žné situace, do ní­ž ses dostal svou lehkomyslností­.

Nábytek - prodávati : rozvod nebo osamocení­

Nábytek - kupovati : založí­š vlastní­ domov

Náčelní­k - viděti ho : dej se vésti cizí­ radou

Nadaci - dostati : hledej protekci

Bonus , návdavek - ke koupenému obdržeti : dar mnoho neprohlí­žej

Nadávky - posměch, ubližování­ zaží­ti : nepří­jemnost, spory s členy rodiny

Nádení­k - viděti ho : výdělek těžce vydělaný

Nádení­k - býti jí­m : jistý zisk

Nádivka - jí­sti ji : nejez nic sekaného v tomto čase, možnost otravy

Nádoba - alabastrová nádoba : štěstí­

Nádobí­ - z výbavy rozbité : sváry manželské

Nádobí­ - viděti : domácí­ rozepře

Nádobí­ - rozbí­ti : hádka

Nádobí­ - kovové mí­ti : dobrý sí˛atek, spokojenost

Nádobí­ - dřevěné : nouze

Nádobí­ - čistiti je : pokojná domácnost

Nádor - viděti v sobě : majetek

Nádraží­ - vyjí­t z nádraží­ : naléhavé záležitosti čekají­ na vyří­zení­

Nádraží­ - viděti : neočekávaná návštěva

Nádraží­ - viděti : odcestuješ nebo kdosi náhle přijede

Nádraží­ - vidět : v životě nastupuje změna

Nádraží­ - vidět : ohlašuje nečekanou návštěvu

Nádraží­ - procházet se po něm : bude vám zprostředkováno poselství­

Nádraží­ - nádražní­ restaurace : Vydáš se na obchodní­ cestu a navážeš nové známosti.

Nádraží­ - čekat na někoho na nádraží­ : znamená zklamání­, jehož se můžeš záhy dočkat

Nádraží­ - být na něm : předpoví­dá cestu, která se co nevidět uskuteční­

Nádraží­ - Nádraží­ : nové podnikání­, nový krok, nový životní­ úsek, nové, čerstvé a pevné rozhodnutí­

Nádraží­ - Nádraží­ : Nepří­jemná návštěva nadří­zené osoby

Nahé - z rodiny viděti : bí­da

Nahé - viděti v houfech : úpadek ví­ry

Nahé - býti v trní­ : zlé pomluvy, osočení­, trestní­ udání­

Nahé - býti sám jí­m : nic si z toho světa neponeseš, až zemřeš

Náhrdelní­k - viděti nebo mí­ti : sláva nebo štěstí­

Náhrdelní­k - na sobě mí­ti, zvláště perlový : důstojenství­

Náhrdelní­k - drahocenný ztratiti : přijdeš o zaměstnání­

Náhrdelní­k - drahocenný, z něhož by pouze perly vypad : veřejná hanba

Náhubek - nositi : pozor na vlastní­ jazyk

Nájemné - bráti : nezávislost peněžní­

Nájemní­k - býti jí­m : poddanství­

Nakupovat - Nakupovati : úspěch, výhra

Nákyp - mí­ti nebo viděti : někdo se pozdraví­ z nemoci

Nalezenec - viděti ho : vezmeš na sebe cizí­ starost

Námořní­k - viděti ho : v koho doufáš, ten má mnoho děvčat

Napí­nat - něco : zvědavost

Náplast - Náplast : zatí­m doufej jen a pouze ve výpomoc

Naplavenina - viděti ji : pravda vyplavuje neřesti

Nápoj - na vyhnání­ jedů z těla pí­ti : pozbudeš strasti

Nápoj - léčivý pí­ti jako zdravý člověk : potřeba náboženské obrody, i lakomost

Nápoj - léčivý pí­ti a průjem dostati : ztráta jmění­ následkem chybných rad

Nápoj - léčivý pí­ti : vrátí­ se ztracený majetek i přátelé

Nápoj - jedovatý pí­ti, až vlasy vypadávají­ : zchudnutí­ a těžká nemoc

Nápoj - jedovatý pí­ti : poní­žení­ v chudobě

Náprstek - na prstu mí­ti : marná námaha

Náramek - viděti nebo mí­ti : úcty a vážnosti dosáhnouti

Náramek - navléci : klidná láska

Náramek - na levé ruce mí­ti : konej, co ti bylo svěřeno

Náramek - dostati : opětování­ lásky

Národy - různé viděti : daleké cesty

Nároží­ - u něho státi : býti bez práce

Náruč - do ní­ padnouti : láska nebo shledání­

Nářadí­ - ruční­ viděti : vyhlí­dka na výnosnou práci

Nářadí­ - domácí­ nářadí­ : svatba

Nářek - mrtvého : veselost

Nářek - Nářek : je to dobré

Natí­rat - něco na červeno : radost

Natí­rat - něco na černo : nemoc

Natí­rat - něco na bí­lo : pronásledování­

Náušnice - mí­ti : dobrý známý zbohatne

Náves - viděti : přijedou komedianti

Návrat - Návrat : překvapení­

Návštěva - navští­vit někoho : nepří­jemnost zaží­ti

Návštěva - návštěvu lékaře mí­ti : výhoda a štěstí­

Návštěva - návštěvu dostati : nepří­jemná situace nastane

Návštěva - dostati ji : nemoc

Nebe - zamračené, rudé nebo temné viděti : mrzutosti, nepří­jemnosti, spory s nadří­zeným

Nebe - otevřené : budeš ví­tán

Nebe - na něm slunce viděti : znamená vyloučení­ v nějaké choulostivé záležitosti

Nebe - modré : pravda neznámého původu

Nebe - mnoha mraky pokryté viděti : vrtkavost, nestálost

Nebe - jasné, čisté, modré viděti : mnoho přátel mí­ti, ve svých záležitostech štěstí­ mí­ti, objekt své lásky k oltáři vésti

Nebe - šedé : starosti

Nebe - do něho vstoupiti : smrt

Nebe - červené : válka nebo nepokoje

Necky - obrácené : jiné mí­sto

Necky - Necky : nemilá práce

Nečas - Nečas : zármutek

Nehoda - Vidí­te se ve snu jako slavná osobnost, k : Máte nejspí­š velké cí­le, ale bojí­te se je realizovat, protože si uvědomujete zodpovědnost, která je s tí­m spojená. Zároveí˛ máte strach ze selhání­. Pamatujte ale, že kdo se bojí­, nesmí­ do lesa!

Nehoda - automobilová nehoda : V přenáhlení­ proneseš tvrdá slova, kterých později budeš litovat.

Nehty - zdobené : radost z prospěchu

Nehty - tuze krátké : všeho pozbudeš

Nehty - s prstů spadly : zranění­ nebo smrt ve rvačce

Nehty - ostré : vzorní­ podří­zení­

Nehty - delší­ než prsty : veliké pení­ze i moc

Němec (Němci) - viděti je : hádky

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - Nemoc (Nemocný, Nemocen) : Viz: Chřipka, Neštovice,

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro vdanou ženu : rování­ před přijí­mání­m pozvánek na zábavy a jiné podniky, jež by mohly vyústit až v rodinné hádky a spory

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladou dí­vku : dlouhý život v pannenství­

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - pro mladé lidi : znamená brzký a ne zrovna šťastný sí˛atek

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - nemocné navští­viti : velká změna ve tvém životě, která způsobí­ zdokonalení­

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - navštěvovat nemocné : znamená radost a štěstí­

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - děti : nepří­jemné časy pro tebe a pří­slušní­ky tvé rodiny

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - býti : Vzchop se a nepovol!

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být nemocen : předpoví­dá starosti a těžkosti nebo nepří­znivé vztahy s pří­buznými

Nemoc (Nemocný, Nemocen) - být : dostane se vám útěchy

Nemohoucnost - vidět někoho : rychlá pomoc v těžkých chví­lí­ch

Nemohoucnost - sebe vidět : štěstí­ a radost v životě

Němý - viděti ho : sděl, co skrýváš

Němý - mluviti s ní­m : nedohodneš se ve své záležitosti

Nepří­tel - potkati : mnohé nepří­jemnosti šťastně překonati

Neptun - viděti ho : povodeí˛

Neštovice - Neštovice : Viz: Nemoc,Nemocný,Nemocen,

Neštovice - viděti nebo mí­ti : pení­ze dostati neočekávaným způsobem, k moci a bohatství­ přijí­ti

Neštovice - býti jimi osypán : nález peněz nebo drahocenností­

Neštovice - býti černými osypán : smrt ohněm

Neštovice - býti bí­lými osypán : nález zlatých mincí­

Netopýr - viděti : znamená pochybný úspěch v obchodech

Netopýr - chytiti : brzké uzdravení­

Nevěsta - utí­kati viděti : znamená úmrtí­

Nevěsta - nebo ženicha viděti : věrnost i na dálku

Nevěsta - nebo ženicha k oltáři vésti : znamená radost v duši

Nevěstinec - viděti : neštěstí­, pronásledování­, nemoc

Neviditelnost - Máte ve snu pocit, že jste neviditelní­? : Nejspí­š ve skutečnosti něco skrýváte, nebo trpí­te komplexem méněcennosti. I když vám neviditelnost umoží˛uje přihlí­žet nejrůznější­m událostem, nezapomeí˛te, že byste neměli vidět to, co vám má zůstat skryto.

Nit - zamotati : tajemství­ dobře uchovati

Nit - silná : pevné zdraví­

Nit - rozmotati : tajemství­ bude odhaleno

Nit - přestřižená cizí­ rukou : smrt

Noc - Noc : Viz: Temno,Temnota,Tma,

Noc - v noci choditi : klam

Noc - ustupují­cí­ : zlepšení­ životní­ch podmí­nek

Noc - tmavá : nepří­jemné hádky s pří­buznými

Noc - temná : vyhlí­dky na chmurné a těžké časy

Noc - procházet se v noci : je předzvěstí­ neštěstí­ a smrti v rodině

Noc - pro zemědělce : je znamení­m špatné sklizně a bolestných ztrát

Noc - pro zamilované sen o noci znamená : neporozumění­ a spory

Noc - náhle končí­cí­ : je předpovědí­ životní­ změny nebo starostí­ a těžkostí­ v podnikání­

Noc - jasná, hvězdná noc : noc věští­ dlouhý život ve zdraví­ a štěstí­

Noc - jasná : budeš dlouho ží­t

Noc - být za temné noci na cestě : značí­ hrozí­cí­ zlo

Noc - bouřlivá : bouře odnese střechu tvého štěstí­

Noc - Noc : velké nebezpečí­

Noc - Noc : symbol pro nebezpečí­ v oblasti nevědomí­, vnitřní­ varování­

Noclehárna - v ní­ bydleti : zchudnouti

Noha (Nohy) - Noha (Nohy) : Viz: Chodidlo,

Noha (Nohy) - zraněnou mí­ti : neštěstí­

Noha (Nohy) - viděti bez těla : do nebezpečí­ se dostati

Noha (Nohy) - silnou mí­ti : štěstí­, radost

Noha (Nohy) - si zlomiti : pro neštěstí­ býti litován

Noha (Nohy) - podraziti někomu nohy : budeš zaskočen, máš-li soud, prohraješ

Noha (Nohy) - ploché mí­ti : odlož cestu

Noha (Nohy) - špinavé mí­ti : ošklivá nemoc hrozí­

Noha (Nohy) - oteklou mí­ti : štěstí­, radost

Noha (Nohy) - o dřevěné noze choditi : penze

Noha (Nohy) - nemocné mí­ti : podporu v obchodech zí­skati

Noha (Nohy) - mýti si : nestří­dmostí­ onemocněti a pak litovati

Noha (Nohy) - muří­ noha, viděti ji : uhrančivý člověk

Noha (Nohy) - mdlá, že nemožno jí­ti : překážky

Noha (Nohy) - křivé mí­ti : pohrdání­, opovržení­

Noha (Nohy) - jinému lí­bati : změna v milostném vztahu

Noha (Nohy) - dřevěnou mí­ti : změna ke zlému

Nos - zacpaný mí­ti : spory

Nos - tlustý mí­ti : budeš lidem nesympatický

Nos - jako zobák : sobectví­, vyděračství­, chytré okrádání­

Nos - dlouhý mí­ti : všetečnost, vyzvědačství­

Nosí­tka - Nosí­tka : opilství­ nebo úraz, též operace

Nůše - Nůše : malý výnos tvé živnosti

Nůž - Nůž : Viz: Dýka,

Nůž - zrezivělý nůž : znamená neuspokojeni v manželství­

Nůž - zlomený : věští­ nezdar všech předsevzetí­

Nůž - zavřený : pokoj

Nůž - zabodnutý : vražda

Nůž - viděti : značí­ rozchod

Nůž - vidět velký zabijačkový nůž : varování­ před nebezpečí­m

Nůž - vidět ho : znamená manželské hádky a spory, pro zamilované nůž symbolizuje rozchod a smutek

Nůž - uhodit jí­m někoho : je znamení­m tvého neslušného chování­

Nůž - sám se ří­znout : není­ dobré být člověku samotnému

Nůž - rezavý : děl se s jinými o své radosti

Nůž - připravený ke krájení­ : znamená bí­du

Nůž - pořezat se jí­m : čeká vás klam nebo zklamání­

Nůž - poranit se nožem : je předzvěst domácí­ch hádek a sporů, rovněž varování­m před ztrátou dobrého jména

Nůž - ostrý : trápení­ a rozkolí­sanost

Nůž - nůž a vidličku vidět : dostanete pozvání­ nebo sami někoho pozvete

Nůž - neúspěšně se pokusit pořezat se tupým no : nezdařený záměr

Nůž - nalézti : klepy ti způsobí­ velkou škodu

Nůž - nalézti a zvednouti : radost v rodině

Nůž - nalézt nůž : věští­ dobrou práci

Nůž - krájeti s ní­m : budeš chválen pro svou opatrnost

Nůž - koupiti : najdeš něco

Nůž - koupit nůž : je předzvěstí­ nenadálých návštěv

Nůž - kapesní­ otevřený : pozor na cestu sebekratší­

Nůž - kapesní­ nůž : chudoba

Nůž - dostati dárkem : nečekaně se smí­ří­ s tebou nepří­tel

Nůž - brousiti : zpytuj se a poznáš své chyby

Nůž - brousiti : spor

Nůž - brousit : znamená hádky a spory

Nůž - bez špičky : marné úklady

Nůž - Nůž : výraz primitivní­ho a nebezpečného výbuchu sí­ly, většinou lze vyložit sexuálně

Nůžky - Nůžky : rozdvojení­

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist