* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88383

Výkladů - 18853

Uživatelů - 13269

On-Line : 2
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.8%
Partnerskou9.4%
Sebelásku7.9%
Sexuální­8.4%
Duchovní­8.6%
Láska ke všemu26.6%
Láska ke každému28.2%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

Č

čabraka - viděti : ze lží­ ženských vzejde ti mrzutost

čaj - pro společnost vařiti : tvé podnikání­ se zdaří­ a užiješ si veselosti

čaj - pí­ti : rýma

čaj - nésti : hostina, dobrá zábava

čaj - neb thé pí­ti : zapletení­ tvých záležitostí­

čaj - mnoho pí­ti : ztratí­š mnoho času prodlévání­m v mí­stech, kam jsi necí­til

čakan - íˆakan : šibeniční­ humor

čaloun - zchátralý : konec života

čáp - zdraviti ho : pří­růstek do rodiny

čáp - z domu odlétá : někdo z nájemní­ků zemře

čáp - z domu letí­cí­ : smrt hosta

čáp - viděti v povětří­ : od zlodějů znepokojován býti

čáp - v zimě viděti : neštěstí­

čáp - v domě : milý host

čáp - usadí­-li se u komí­na : obdrží­š hosty

čáp - s ní­m besedovati : buď opatrný ve své lásce

čáp - po dvou viděti : štěstí­, brzká svatba

čáp - peří­ z něho škubati : obohatí­š se

čáp - na něm seděti : velmi brzký sí˛atek

čáp - letí­cí­ k západu : chudoba

čáp - letí­cí­ k východu : bohatství­

čáp - letí­cí­ k severu : smrt

čáp - letí­cí­ k jihu : dí­tě

čáp - chytiti ho : budeš v zaměstnání­ povýšen

čáp - chodí­-li po střeše : nedůvěra tvých známých

čáp - čaponohým býti : mužům výhoda, ženám starosti

čáp - íˆáp : radost, veselí­, nemocnému předzvěst zdraví­

čaroděj - s ní­m co činiti : důležité události, na které jsi nemyslil

čaroděj - íˆaroděj : to, co se ti zdá pravdou, je pohádka

čarodějnice - viděti : varování­ před falešnými přáteli

čarodějnice - viděti : hrozí­ ti nepřátelství­

čarodějnice - pronásleduje-li tě : mᚠnablí­zku nepřátele

čarodějnice - podaří­-li se ti jí­ utéci : vyvázneš z nebezpečí­

čarodějnice - čarovati : kup jmelí­ pro lásku nebo verbenu

čarodějnice - íˆarodějnice : zlá žena v domě

časopis - íˆasopis : pokrok značí­, také však ohlupování­

časoznalec - íˆasoznalce dělati : nevděk

čeládka - vyhnati ji ze dvora : očekávej rozmnožení­ statku

čeládka - mnoho jí­ mí­ti : hynutí­ dobytka

čeládka - mí­ti ji : ztráta dobytka a slabá úroda

čelo - vysoké mí­ti : lehce všechno pochopiti

čelo - porušené : posměch

čelo - poraněné : škoda

čelo - pěkně klenuté a jasné : dočkᚠse pochvaly v rodině nebo vyznamenání­

čelo - na něm ránu : utrpí­š škodu

čelo - malé a vrásčité : znamení­, aby ses svobodně o něco ozval

čelo - malé : špatné nadání­

čelo - krásné : moc nad jinými

čelo - široké : velmi šastné manželství­

čemeřice - dostati : vysmán býti

čepec - viděti v noční­m čepci : očekávají­ tě menší­ starosti

čepec - s kokardou : povládne paní­

čepec - na hlavu si dáti : brzká svatba

čepec - je-li s černou stuhou : krátké manželství­

čepec - je-li špinavý : skoupý manžel

čepec - je-li čistě bí­lý : šastné manželství­

čepec - íˆepec : značí­ svatbu

čepice - ztratiti ji : objasnění­ něčeho

čepice - ztratiti : z pošetilostí­ vytržen býti

čepice - nasazenou na hlavě : dočkᚠse úcty

čepice - huí˛atou slibovati : blí­zká žena tě chce ošálit

čepice - dáti si ji na hlavu : brzká svatba

čepice - íˆepice : uč se zdvořilosti

čepobití­ - slyšeti : pro muže značí­, že dokončí­ započaté jen s obtí­žemi, pro ženy pak nejvyšší­ čas se rozhodnout

čermáček - v pokoji létají­cí­ : štěstí­

čermáček - íˆermáček : štěstí­

černidlo - viděti se pí­ti : klevety

černoch - s ní­m mluviti : obdrží­š zprávu zdaleka

černoch - jej viděti : smutná novina

černý bez - viděti : naděje na uzdravení­ ze starého neduhu

čert - íˆert : Viz: Faust,

čert - viděti ho s rohama, s pazoury,s ocasem : neštěstí­, bí­da

čert - viděti ho na housle hráti : poznᚠškodlivého člověka

čert - viděti ho : podvod, který za to stojí­

čert - s ní­m zápasiti : zlé náruživosti

čert - s andělem : dar

čert - ocas mu vytrhnouti : budou tě trápit nemoci

čert - nésti ho na zádech : zlá manželka

čert - nad ní­m zví­těziti : užitek přinášejí­cí­ obchod

čert - honiti ho : kup si los

čert - hladiti čerta : peklem odměnění­ od kohosi

čert - čerta viděti u sebe : zisk, dobrý obchod

čert - býti jí­m trápen : pevná služba, pevné mí­sto

čert - báti se ho a utí­kati před ní­m : poznᚠdobrého pří­tele

červ - zabí­ti ho : ví­tězství­ nebo uzdravení­, též radost

červ - zabí­ti : od neduhu opouštěn býti

červ - viděti mnoho červů : znamená tajné nepřátele

červ - viděti : před zlomyslnými se měj na pozoru

červ - v ovoci : zrada nebo choroba

červ - před nimi se leknouti : výstraha před nepří­telem

červ - íˆerv : nepří­tel

červánky - íˆervánky : uzdravení­

červánky - íˆervánky : klid a vyjasnění­

červánky - íˆervánky : dobrá naděje

íˆervená - vidět rudovlasé lidi nebo se s nimi stýk : člověka, který to s vámi myslí­ dobře, pokládáte za falešného jen proto, že je jiný než ostatní­,také varování­ před pří­liš silnou vášní­ nebo prchlivostí­ u sebe nebo u druhých

íˆervená - v očí­ch : přináší­ radost

íˆervená - plameny : znamenají­ něco velmi dobrého

íˆervená - jako barva : symbol ohně, žhnutí­, horka

íˆervená - íˆervená : v erotickém smyslu chápat vždy jako výraz mužnosti a vášně

červotoč - slyšeti ho : smrt známého

česání­ česat - zamotané dlouhé vlasy : těžká, marná práce

česání­ česat - se : prospěch

česání­ česat - jinému vlasy česati : těžká, zbytečná práce

česání­ česat - býti : veselá slavnost se chystá

česnek - viděti zelený růsti : potěšení­ z dětí­ a přátel

česnek - viděti aneb cí­titi : hádka

česnek - vařený jí­sti : zármutek

česnek - trhati aneb koupiti : se Ĺýidy obchod vésti

česnek - jí­sti : pečuj o své zdraví­

česnek - jí­sti : nečistota

česnek - jeho svazek dáti či přijmouti : delší­ zármutek

čéška - s ní­ si pohrávati : značí­ mužům nebezpečí­, ženám necudnost

četa - viděti ji : provést spojenými silami, když chceš zví­tězit

četní­k - íˆetní­k : předvolání­

pasti - rozvěšovati : sváry v rodině

Pasti - čí­háš-li ve snu : tvé pátrání­ bude korunováno úspěchem

čichati - íˆichati : pátrej ví­ce dohadování­m

čimčarání­ - slyšeti : domácí­ klepy

čí­í˛an - jej viděti : závist sousedů

čí­í˛an - íˆí­í˛an : faleš

činitel - jí­m býti : nestří­dmost

čí­sla čí­slo - viděti : kup si los, též duševní­ námaha

čí­sla - viděti č.5 : půtka

čí­sla - viděti č.4 : marné namáhání­

čsla - viděti č.3 : práce

čí­sla - viděti č.2 : klevety

čí­sla - viděti : štěstí­ v loterii mí­ti

čí­sla - íˆí­sla : Viz: Cifry,

čí­sla - viděti č.1 : spokojenost

čí­sla - táhnouti, které se ti lí­bí­ : velká naděje na dobrý výdělek

čí­sla - spočí­tati málo čí­sel : pení­ze

čí­sla - smazati : sám sebe ošiditi

čí­sla - psáti : mnoho zaneprázdnění­

čí­sla - Přepadají­ vás ve snu čí­sla, matematické : íˆí­sla totiž mohou naznačovat, že si potřebujete udělat jasno a pořádek. To, že vám ve snu čí­sla skákají­ jedno přes druhé a máte pocit vizuální­ho guláše jen dokazuje, že vᚠživot vykazuje známky silného chaosu.

čí­sla - čí­slo 7. Vše ve skupinách po sedmi viděti : jest dobré znamení­

čí­sti - zábavné knihy : útěcha, uspokojení­

čí­sti - knihy psané : zámožnost

čí­sti - knihy poučné aneb pobožné : šastná spokojenost

čí­žek - zpí­vat slyšeti : někoho poznati

čí­žek - viděti ho v kleci : touha po větší­ svobodě

článek - řetězu : dobré přátelství­

člověk - íˆlověk : Viz: Osoba,

člověk - viděti ho vousatého : pozor před pronásledování­m

člověk - viděti ho s korunou : v létě dobře, v zimě škodno

člověk - postavy hrozné : radost

člověk - člověčí­ lejno : zlato do domu

člun - íˆlun : Viz: Loď,

člun - se topí­cí­ a opět se objevivší­ : velký prospěch

člun - se topí­cí­ : smrtelná pří­hoda

člun - plaviti se na něm : kratší­ cesta

člun - na vodě kolí­sají­cí­ : nebezpečí­

člun - množství­ člunů : nečekané zbohatnutí­

člunek - ke tkaní­ : strast z práce

čmelák - na zví­řeti : zbytečný strach

čmelák - býti jimi uští­pán : krádež

čmelák - íˆmelák : zloděj

čočka - viděti : své věci dobře upotřebiti

čočka - skrz ní­ se dí­vati : omyl

čočka - roztrousiti : sám sobě škodu učiniti

čočka - přebí­rati ji : mrzutost

čočka - jí­sti ji : neshody, ale pení­ze, i podvod

čočka - jí­sti : dobré časy mí­ti

čočka - íˆočka : starost

čokoláda - viděti, mí­ti aneb jí­sti : zdraví­ a zdar

čokoláda - vařiti ji a ochutnávati : zasnoubení­ v rodině nebo u přátel

čokoláda - pí­ti ji : dobrá výživa, dobrá práce

čtverylka - tančiti ji : veselá bezstarostná mysl

čtyřlí­stek - hledati : nespokojenost

čtyřlí­stek - íˆtyřlí­stek : štěstí­

čtyřstup - v něm choditi : přemůžeš zlo, jež tě brzy stihne

čvanhati - íˆvanhati : úspěch na započaté cestě

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ A všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo a jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí nᚠsnář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze nᚠsnář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist