* * * * * * * * * * * * *

Snář a výklad snů na Muj Sen .cz


Snář výklad snů sny

Mujsen.cz je také na  acebook   ANONYMNĚ

Zobrazení

Aktuální sny

Sny s výklady

Všechny <<  >>

Sen :


Hledání

Sen číslo

Text ve snu

Text ve výkladu

Vše pod jménem


 

Počítadlo

Snů - 88318

Výkladů - 18851

Uživatelů - 13269

On-Line : 11
Celkem :

Vstup každou celou hodinu a přihlas se:)

Pro ty, co nám chtějí pomoci

Pro ty, kdo ví o co jde

Kontakt


Anketa

Jaký druh lásky nejčastěji zaží­váte ?

Rodičovskou10.7%
Partnerskou9.3%
Sebelásku7.8%
Sexuální­8.3%
Duchovní­8.4%
Láska ke všemu26.9%
Láska ke každému28.5%


Výměna ikonekEsoterikWebPro podrobný
výklad Vašeho snu

si napiště na email
sen@snovaporadna.cz
s heslem : mujsen

mujsen

A

B  *  C  Č

D    *    E    *    F

G    *    H  *   CH    *    I

J    *    K   *   L    *    M    *    N

O   *   P   *   R   *   Ř   *   S   *   Š   *   T

U    *    V    *    Z    *    Ž

H

Hábit - nositi : klášter

Habr - slézati : touží­š po vědomostech

Habr - Habr : buď ostražitý

Háčky - mí­ti nebo viděti : těžká práce

Háčky - kupovat : představuje překvapení­ a pří­jemné kratochví­le

Háčky - háčky na ryby : značí­ majetek a slávu, pokud správně využiješ pří­ležitosti, jaká se naskytne po tomto snu

Had - Had : Viz: Zmije,

Had - zlatého vzí­ti : dar od nepří­tele

Had - zlatého nalézti : mocné mí­sto

Had - zabí­ti hada : přátelé v nouzi jsou vzácní­,překonáš svého odpůrce a nepřátelství­ se změní­ v přátelství­

Had - zabí­ti : ví­tězství­ nad svým nepří­telem

Had - zabí­t hada : symbolizuje úspěchy v předsevzetí­ch či plánech a také šťastné manželské soužití­

Had - viděti se točiti a kroutiti : všelijaké trápení­

Had - viděti hady : nepří­zniví­ nepřátelé

Had - viděti : málo nového uslyší­š

Had - vidět : varuje před lstivostí­ nebo úskočností­ ženy,štěstí­ v lásce nebo v manželství­ je ohroženo

Had - vidět mrtvého hada : je znamení­m strastí­ čekají­cí­ch na tebe z důvodu falešnosti pří­tele

Had - vidět jiné uštknuté : předví­dá, že brzy nerozvážně zraní­š nejbližší­ho pří­tele

Had - vidět jen tak : sveden býti

Had - ví­cehlavý had : poukazuje na tvé nerozumné chování­, které bude pří­činou smutku

Had - velké množství­ hadů : je předzvěstí­ nepatrných neúspěchů, které však brzy pominou

Had - ve vodě viděti : střež se zlých společností­

Had - ve vodě : pozor na epidemickou nemoc

Had - v povětří­ : průtrž mračen, mocná bouře

Had - v posteli : nevěra

Had - v kolébce : dí­tě není­ tvoje

Had - v klí­ně : svedení­

Had - v kapse : podvodné dokumenty

Had - uštknutí­ od něho : těžká nemoc

Had - syčí­cí­ : zlé pomluvy

Had - syčet slyšeti : smí­ří­š se se svým nepří­telem

Had - sví­její­cí­ho se viděti : žalář

Had - sví­její­cí­ho se : nepří­tel je bezmocný vůči tobě

Had - slyšet syčet hada : je výstrahou, aby ses nepří­liš horlivě vzdával svého majetku

Had - s korunou viděti : poklad

Had - rozsekati ho : majetku nabudeš

Had - přes cestu nataženého tak, že nemůžeš jí­ : nemoc a překážka v obchodě

Had - přemoci : zahanbí­š své nepřátele

Had - Had : přátelé tě zradí­ a jejich lest tě bude ohrožovat

Had - proměnit se v hada : věští­ urážky a poní­žení­, kterého se staneš obětí­

Had - plazí­cí­ se had : oznamuje potí­že a finanční­ ztráty

Had - plazí­cí­ se : pozor na lest

Had - od hadů pokousán býti : rušení­ šťastného svazku

Had - nemůžeš-li hadům utéci : špatná naděje na lepší­ časy

Had - na své ženě viděti : porodí­ syna

Had - na své ženě ho viděti : porodí­ syna

Had - na stromě viděti : pokuta neb velké oklamání­

Had - na stromě : pád

Had - na kusy rozsekati : bohatství­

Had - mrtvého viděti : zisk

Had - množství­ hadů : čeká tě mnoho nepřátelství­

Had - mluvit slyšeti : oklamání­

Had - mluví­-li : pokušení­

Had - měděný na kůle : jisté uzdravení­

Had - maso jeho jí­sti : výhra ve sporu

Had - maso hadí­ jí­sti : rozmnožení­ statku

Had - šlápnout na něj při koupání­ : symbolizuje potí­že tam, kde jsi očekával úspěch

Had - šlápnout na něj : bez ohledu na zdraví­ znamená nepatrné zdravotní­ problémy

Had - šlapat po hadech : e varování­m před falešným pří­telem, který prahne zaujmout mí­sto po boku tvé milované

Had - kůži stáhnouti z hada : ví­tězství­

Had - kol stohu stočený : falešní­k na cestě

Had - Had : je varování­m před nepřáteli, kteří­ ti chtějí­ ublí­žit, zamilovaným ohlašuje soky v lásce

Had - chytit hada : je výstrahou před nemorální­mi chtí­či

Had - chce-li tě uštknouti : nemoc

Had - hypnotizovat hada : je symbolem, že můžeš počí­tat s pomocí­ přátel v těžkých situací­ch

Had - hoří­cí­ : zločinně založený oheí˛

Had - hladiti hada : neblahé choutky

Had - háďata : předví­dají­ návštěvu falešných přátel, kteří­ ti tvou pohostinnost oplácejí­ pomluvami

Had - had v zelené trávě : věští­ nemoc starosti a potí­že

Had - dlouhý : zlý a mocný nepří­tel

Had - děti hrají­cí­ si s hady : ohlašují­ problémy v odlišení­ nepřátel od přátel

Had - Had : čistě sexuální­ symbol

Had - býti uštknut : pletichy lstivé a úskočné ženy vám způsobí­ nepří­jemnosti,varování­ před falešnými přáteli nebo nešťastným poutem

Had - býti uštknut : lež a faleš ti kladou překážky

Had - býti uštknut hadem : je symbolem pomluv tvé osoby

Had - býti pronásledován hadem : lidé mnoho mluví­ a pomlouvají­ tě

Had - být ovinut hadem : být ovinut hadem je předpovědí­ tvé bezbrannosti vůči intrikám nepřátel a současně může znamenat nemoc nebo smrt v rodině

Had - být napadnut hadem : je varování­, abys dával větší­ pozor na nové známé, kteří­ se mohou ukázat jako nepřátelé

Had - Had : nepří­tel

Hádati - viděti : těžké starosti

Hádati - se : špatná budoucnost, též nespokojenost

Hádati - sám hádati : užitečné vědomosti

Hádati - mezi ženami : protivenství­

Hádati - hádka mezi mužskými a ženskými osobami : zamilovati se

Hádati - hádka mezi muži : žárlivost

Hadrní­k - viděti : budeš mí­ti co do činění­ s prostořekými lidmi

Hadrní­k - ona : skryté skvosty

Hadrní­k - Hadrní­k : skryté pení­ze

Hadry - sbí­rati : strastiplné živobytí­

Hadry - nositi : chudoba

Háj - zelený : šťastná hodinka lásky

Háj - zasněžený : dožiješ se vysokého stáří­

Hajný - s bábou se objí­má a lí­bá : zemětřesení­

Hák - viděti : velké štěstí­

Hák - ve zdi zaražený : krádež v domě

Hák - Hák : život k oběšení­

Halapartna - viděti : krvavý spor

Hambinec - viděti : neštěstí­, pronásledování­, nemoc

Harfa - viděti, na ní­ hráti : zklamání­

Harfa - viděti ji : zklamání­

Harfa - viděti aneb na ni hráti : poznáš oklamání­

Harfa - na ni hráti slyšeti : dostane se ti útěchy v hoři

Harfa - cestovati s ní­ : těžkosti

Harfa - beze strun : nemoc

Harfa - Harfa : sví­zele, modli se žalmy

Harfistku - viděti : pozor na lehkomyslnou společnost

Harfistku - harfenistku slyšeti hráti : láska

Harmonika - ústní­ (foukací­) : veselost

Harmonika - na ni hráti : veselé časy

Harmonika - foukací­ : periférie, obtěžování­

Harmonika - Harmonika : hospoda, hrubší­ zábava

Hastroš - viděti : dotí­ravé milence mí­ti

Haví­ř - viděti ho : vytrvalost v práci

Haví­ř - Haví­ř : neštěstí­, nepří­jemná návštěva

Haví­ř - Haví­ř : nemilá návštěva

Havran - viděti : od nepřátel obklí­čen býti

Havran - v kleci : osvobození­

Havran - v domě : zlý sluha nebo služebná

Havran - tebe klovají­cí­ho : budeš okraden s násilí­m

Havran - slyšet křičet : vyzrazení­ nějakého zlého úmyslu

Havran - peří­ z něho : pení­ze, ale namají­ trvání­

Havran - okolo sebe havrany vidět létati : úmrtí­

Havran - nad hlavou létají­cí­ : smrt

Havran - na stromě : známý se oběsí­

Havran - lí­tá-li blí­zko kolem tebe : tvoje smrt neb někoho z rodiny

Havran - krákorají­cí­ : velmi zlé zvěsti

Havran - když něco odnášejí­ : do smrtelných úzkostí­ přijí­ti

Havran - jich houf : zlá budoucnost

Havran - jeho maso jí­sti : zlá nemoc

Havran - jak ho krmí­š : zlé poselství­

Havran - bude zabit : vše k dobrému se obrátí­

Havran - brk z něho : udavačský, habebný dopis

Havran - bí­lý : těžký trest

Havran - Havran : starý lakomec

Házeti - něčí­m : vyvedeš klukovskou hloupost, též tvé zneuctění­

Hazuka - oblékati ji : svatba

Hedvábí­ - potřebovati : dobrý obchod

Hedvábí­ - žluté nebo nažloutlé : nemoc

Hedvábí­ - jasně červené : neštěstí­

Hedvábí­ - dělati : ve svém ří­zení­ nejistý býti

Hedvábí­ - červené viděti : lehkomyslné vydání­

Hedvábí­ - celkem : rozmnožení­ majetku

Helma - na hlavě mí­ti : ochrana před náhle padlým předmětem, též chudoba či změna stavu

Herec - viděti ho anebo herečku : oklamání­, též dobrodružství­, nestálé živobytí­

Herec - vidět filmového herce : beznadějná touha po něčem nedosažitelném nedovolí­ všimnout si štěstí­, které je ve vaší­ blí­zkosti

Herec - sám být filmovým hercem : kontakty v okruhu lidí­, kde se necí­tí­te dobře

Herečka - Herečka : peněžní­ vydání­

Hermelí­n - do něj se oblékati : štěstí­ a bohatství­

Herna - prohráti však : budeš mí­t velké starosti, podvod a klam

Herna - hráti v ní­ : dobré znamení­

Heřmánek - Heřmánek : vysokého věku se doží­ti

Heřmánek - trhati : úleva v nemoci

Heřmánek - trhati : budeš nemocen

Heřmánek - pí­ti : uzdravení­

Heřmánek - Heřmánek : uzdravení­ nemocným

Hlad - mí­ti : pracovitostí­ a spořivostí­ k bohatství­ a úctě přijí­ti

Hlad - mí­ti : spořivost, též zdar v podnikání­

Hladké - věci viděti : přemožení­ nepří­tele

Hlas - volají­cí­ o pomoc : pomoc jistá

Hlas - Hlas : "Slyší­te ve snu hlasy, které se vám snaží­ radit? Buďte opatrní­, ne každý hlas ""zhůry"" vám chce radit správně. Soustřeďte se na pocity, které při těchto hlasech máte a přemýšlejte o tom, jaké důsledky by vaše jednání­ mohlo mí­t v různých"

Hlas - rozléhají­cí­ se : jedno z tvých dí­tek slavným se stane

Hlas - pěkný, ale tobě neznámý : dostane se ti pochvaly

Hlas - neznámý : jistá rada

Hlas - mocný slyšeti : dobrý život

Hlas - mí­ti zemdlený : potí­že v domácnosti

Hláskovati - se učiti : práce dobrá, zahálka špatná

Hlásný - vysoko na věži jej viděti : marně spoléháš na cizí­ pomoc

Hlava - viděti holou : utrhačnosti se dozví­š

Hlava - veliká : bohatství­

Hlava - utnou-li ji ženě : porod syna neb ztráta muže

Hlava - utnou-li ji : svoboda, uzdravení­, z dluhů vyváznutí­

Hlava - useknout viděti : ztratí­š dobrého pří­znivce

Hlava - tlustá : štěstí­ jisté

Hlava - sobě umývati : málo léků potřebovati

Hlava - sobě holiti : nebezpečná nemoc

Hlava - sám useknout jinému : štěstí­ pro tebe, neštěstí­ tvému nepří­teli

Hlava - s rozcuchanými vlasy : rozepře

Hlava - s mnoha vlasy : talent, nadání­

Hlava - s dlouhými vlasy : ctěn býti

Hlava - s černými vlasy : dlouhé živobytí­

Hlava - růsti viděti : od bí­dy budeš osvobozen

Hlava - rozcuchanou viděti : rozepře

Hlava - rozcuchaná : nepořádek v tobě i kolem tebe

Hlava - rohatá : nález peněz

Hlava - prasečí­ : nečisté myšlenky v hlavě

Hlava - ovčí­ hlavu jí­sti : nález peněz, též výhra

Hlava - ostří­haná : hanba ze špatně vykonané práce

Hlava - mýti ji : vybřednutí­ z nouze

Hlava - mečem zraněná : veliký dar

Hlava - lysou viděti : urážky zakusiti

Hlava - krvavá : vynález

Hlava - kreslené aneb malované hlavy viděti : přičinlivost

Hlava - kozlí­ : smyslnost

Hlava - koí˛ská : máte koí˛skou náturu

Hlava - když se spí­cí­mu usekne : svoboda, útěcha, uzdravení­ a stálost štěstí­

Hlava - jestliže ji holí­ panně : ztráta panenství­

Hlava - jestliže ji holí­ ženě : brzké ovdovění­

Hlava - jak vám ji holí­ : špatné stáří­

Hlava - holou hlavu viděti : vysmí­ván býti

Hlava - holou hlavu mí­ti : vysoké stáří­ dosáhnouti

Hlava - holiti : nebezpečná nemoc

Hlava - holá : zahanbení­

Hlava - bolí­-li : menší­ ztráta

Hlava - bolení­ mí­ti : ztráta nějakého požadavku

Hlava - bí­lá : vážnost veřejnosti

Hlaveí˛ - staré zbraně : koří­š se hloupé osobě

Hlemýžď - jí­sti ho : nemoc zpomalí­ tvůj výkon

Hlemýžď - bičem ho mrskati : popohánění­ úřední­ho výnosu

Hlemýžď - viděti : zdlouhavost v něčem

Hlemýžď - na něm jezditi : mí­ti rozmluvu s přednostou úřadu

Hlemýžď - lézt viděti : se světem nespokojenost

Hlemýžď - bez domku : brzké vystěhování­

Hlí­na - vykopati ji : pení­ze těžce nabyté

Hlí­na - pracovat s hlí­nou : zisk

Hlí­na - nádobí­ z ní­ : rodinné hněvy

Hlí­na - na zamazání­ kámen : cesta k značnému bohatství­

Hlí­na - žlutá a mokrá : nemoc

Hlí­na - jí­sti ji : předejdi zkažení­ žaludku

Hlí­na - cosi jí­ zamazati : malá stavba

Hlí­na - Hlí­na : značí­ ošklivé rodinné záležitosti

Hlí­na - Hlí­na : snaha

Hloh - v květu : nastávají­cí­ štěstí­ manželské

Hloh - Hloh : štěstí­ manželské

Hluchota - nikdo neslyší­ co ří­káte : Možná vás lidé v reálném životě ignorují­, nebo přinejmenší­m vy máte ten pocit.

Hluchota - neslyší­te co vám ostatní­ ří­kají­ : Nejspí­š je to náznak, že byste měli ví­ce naslouchat těm druhým

Hluchý - býti : škoda skrze jiné

Hluk - tropit : výpověď nebo velká mrzutost

Hluk - slyšeti : hádka a klepy v domě

Hluk - Hluk : nepokoj v domě

Hmatati - kolem sebe : ztráta listiny nebo rodinné památky

Hmoždí­ř - slyšeti tlouci : velké pečení­ v domě a s tí­m pomluvy skryté, které se prozradí­

Hmyz - viděti nebo mí­ti : ztráty, lstivé žvásty, nemoc

Hmyz - viděti lézti : hří­chu se dopustiti

Hmyz - v domě : čeká tě velká rána

Hmyz - Hmyz : ztráta, nemoc

Hněv - Hněv : usmí­ření­

Hnidy - v hlavě česati : nic z pří­ští­ho bohatství­ a štěstí­ nebude

Hnidy - v hlavě : zárodek bohatství­ a pří­ští­ho štěstí­

Hnidy - na hlavě : mnoho malých mrzutostí­

Hní­zdo - viděti : zamilovat se

Hní­zdo - sundat hní­zdo : brzká svatba

Hní­zdo - shozené : jakási rodinná tragédie

Hní­zdo - ptačí­ viděti : oznamuje velkou domácí­ radost

Hní­zdo - ptačí­ plné : velká výhra

Hní­zdo - prázdné : škoda

Hní­zdo - na hlavě : mnoho malých mrzutostí­

Hní­zdo - hadí­ : nečest, nepokoj

Hnůj - ze chlévu ven tahati : zlé nectnosti si odvyknouti

Hnůj - vyvážeti : propuštění­ málo užitečného, nepracovitého

Hnůj - voziti : protivné práce

Hnůj - viděti : výhra

Hnůj - vézti : povedeš užitečné jednání­ obchodní­

Hnůj - velké hromady : zlé znamení­

Hnůj - váleti se v něm : veselé časy v nezří­zené společnosti

Hnůj - po zahradě či poli rozhazovati : bohatství­

Hnůj - od krav viděti : všem dobře

Hnůj - nakládati : budoucí­ užitek

Hnůj - nakládání­ : dlouhá služba

Hnůj - na něm státi : nemoc

Hnůj - koí˛ský hnůj : pří­slib dobrého zdraví­

Hnůj - jámu s ní­m viděti : zámožnost

Hnůj - cí­titi aniž bys jej viděl : zlé úmysly tvých nepřátel

Hnůj - Hnůj : výhra (šťastné čí­slo 5)

Hoblí­k - viděti : smuteční­ událost v domě nebo v rodině

Hoblí­k - viděti : někomu dáti řádné ponaučení­

Hoblí­k - sbí­rati hoblovačky : marné úsilí­ v podnikání­

Hoblí­k - prkna s ní­m hoblovati : tvé štěstí­ rozkvete

Hoblí­k - pracovati s ní­m : upravovati dobro pro někoho, též rakev pro známého

Hodinář - setkati se s hodinářem : zdlouhavá a málo pilná práce

Hodiny - zlaté nositi : zlepšení­ tvého jmění­

Hodiny - viděti : výzva k důležitému podnikání­

Hodiny - věžní­ : velká změna

Hodiny - upustit na zem : úzkost

Hodiny - stří­brné nositi : dobrý zdar

Hodiny - slyšeti bí­ti : pomni, že čas utí­ká a mysli na věčnost

Hodiny - rozebrané viděti : nějakému dělení­ pří­tomen býti

Hodiny - přesýpací­ : smrt známého

Hodiny - natáhnouti : vyslyšení­ lásky

Hodiny - které nejdou : nějaké ří­zení­ zmeškati

Hodiny - jejich ručičkami točiti : nepokoje v rodině

Hodiny - bí­ti slyšeti : užitečné nakládání­ s časem

Hodování­ - se účastniti : roztržka v lásce

Hokynář (Hokynářka) - viděti : babské řeči, též šidivá dobromyslnost

Holič - viděti ho : hloupé a staré anekdoty

Holič - viděti : dostat se do drbů

Holič - oholiti sám sebe : nemí­stná úspora na někom

Holič - mluviti s ní­m : škoda, od něho býti oholen je ostuda

Holič - když tě holí­ : budeš pomlouván

Holič - dát se oholiti : pečuj ví­ce o svůj zevnějšek

Holiti - se sám : ztráta jmění­

Holohlavý - viděti : znamená výsměch

Holohlavý - býti : vysokého věku se doží­ti

Holub - uletěl-li : smrt v rodině

Holub - při létání­ viděti : pří­jemné zprávy obdržeti

Holub - na střeše : nevěra

Holub - mnoho jich : dobré bytí­

Holub - lí­bá se s holubicí­ : láska s potomní­m manželství­m

Holub - krmiti : dobročinnost

Holub - jí­sti ho : službou k majetku

Holub - chytnouti ho : jistá brzká svatba

Holub - chytiti : mrzutost

Holub - holuby viděti : s dobromyslnými lidmi jednati

Holub - holoubata vybí­rati : vzácné hosty čekati

Holub - bí­lý : štěstí­ do domu

Holubní­k - viděti : štěstí­ manželské

Holubní­k - v domě mí­ti : tvá choť se brzy provdá

Homole - z tvarohu jí­sti : mrzutosti

Homole - homolku jí­sti : hospodaří­š rozumně

Homole - cukru : sladká láska, která dlouho potrvá

Hon - zvěře : žaloby

Hon - zají­ců : pletky s nevěstkami

Hon - Hon : trpělivostí­ ke šťastné budoucnosti

Hon - sváteční­ch střelců : prohraješ to v lásce

Hon - se účastnit : nebezpečí­

Hon - při honbě zvěř chybiti : se svými zámysly propadnouti

Hon - na velkou zvěř : dobrý zdar tvých záležitostí­

Hon - na malou zvěř : předsevzetí­

Hon - honce viděti : žalost

Hon - Hon : chuť k ženění­

Hora - Hora : Viz: Kopec,

Hora - z ní­ sestoupiti : menší­, ale čistý zisk

Hora - viděti ji : slavnosti cí­rkevní­

Hora - v mrací­ch : tvá nevěra

Hora - stoupati na ni : tvůj život, ví­tězství­ nad něčí­m

Hora - sesutí­ viděti : jste silným nepří­telem pronásledování­

Hora - sestupovati z ní­ : pří­koří­

Hora - na ní­ vystoupiti : námaha, nepří­jemnosti

Hora - hornatá půda : čeká tě mnoho těžkostí­

Hora - bořiti ji : žalost

Horečka - někoho s ní­ ležeti viděti : štěstí­ v manželství­, spokojenost bez bohatství­

Horečka - mí­ti : nestálost v lásce a přátelství­

Horní­k - viděti : nečekaná návštěva

Horní­k - viděti ho : nemilý host

Horoskop - viděti : podvod, je-li laciný, pravda, je-li drahý, též tok života podle hvězdných vlivů

Hory - zelenými stromy porostlé viděti : nadějná budoucnost

Hory - sen zří­ceninou viděti : upustit od úmyslu

Hory - s pěkným hradem viděti : vytrvalost, nepoddajnost

Hořčice - viděti ji : pláč, sváry, žalost

Hořčice - obyčejnou : baviti se

Hořčice - nalézti její­ sí­mě : žalost

Hořčice - jí­sti ostrou : brzké uzdravení­

Hořčice - jí­sti ji : zarmoucení­

Hořčice - jemná : klepy

Hořčice - hrubá : znamená zle

Hoří­cí­ - viděti jasně : radost

Hoří­cí­ - když jen doutná : mrzutost

Hoří­cí­ - hoří­cí­m se spáliti : křivé udání­

Hoří­cí­ - hoří­cí­ věc jí­sti : zlato věští­

Hořkost - cí­titi : pivo je ti zdravé

Hospoda - viděti : pozor na lehkomyslnost

Hospoda - ve společnosti v ní­ vesel býti : nedostatek, chudoba

Hospoda - v ní­ býti : sejí­ti se s dobrým známým

Hospoda - nají­ti v noci : pokoj a spokojenost

Hospodář - viděti ho : pří­sností­ nejdál dojdeš

Hospodářství­ - polní­ : nevinná radost

Hospodská - s ní­ žertovati : žehravost

Hospodyně - Hospodyně : s dobrotou nejdál dojdeš

Host - vzácného přenocovati nechati : neočekávané štěstí­

Host - vyhoditi ho : hezké boží­ věci z domu

Host - u sebe přechovávat hosty : přátelskou službu konati

Host - sám jí­m býti : hlad a pomluva

Host - s ní­m se rozloučiti : ztráta milé věci

Host - s hosty se rozloučiti : rozloučení­

Host - přiví­tati : brzká návštěva

Host - pozván býti jako host : ve svém očekávání­ se zmýliti

Host - mnoho jich : domácí­ krádeže

Host - hosty napřed viděti : závist a různice

Host - dostati hosta : nepředví­dané výlohy

Host - bí­ti ho : rouhání­

Host - Host : nějaké hezké věci do domu

Hostina - strojiti : závist a nenávist vzbuzovati budete

Hostina - Hostina : pomí­její­cí­ radovánky

Hostinec - viděti : velký nepokoj

Hostinec - hostinský : zpověď z něčeho

Hostinec - hostinská : mnoho krků a žaludků, větší­ návštěva

Hostinec - Hostinec : družnost v odpočinku, též pitka

Hostinský - viděti aneb s ní­m mluviti : poučení­ obdržeti

Hostinský - býti : nemocným smrt, jiným nebezpečí­ života

Houba (Houby) - viděti : podporován býti

Houba (Houby) - sbí­rati : dostavení­čko v odlehlosti

Houba (Houby) - mycí­ se mýti : očištění­ pomluv

Houba (Houby) - jí­sti : vysoké stáří­

Houba (Houby) - jí­sti : budeš muset se lacino živiti

Houba (Houby) - výstraha před dobrodruhy : nemoc

Houba (Houby) - jedovaté : výstraha před dobrodruhy

Houba (Houby) - činiti : svému obchodu se s horlivostí­ věnuj

Houpačka - Houpačka : nejistá služba tě čeká

Housenka (Housenky) - viděti : zlá škoda

Housenka (Housenky) - viděti : ženskou připraví­š do nesnází­

Housle - viděti : nejisté budoucí­ časy

Housle - viděti : šťastná domácnost

Housle - slyšet na ně hrát : dobrá mysl

Housle - sám na ně hrát : hledí­š vstří­c veselým dnům

Housle - mí­ti, na ně hráti : uklidnění­, trpělivost, nepří­jemná situace

Housle - hráti na ně : trpělivost nese ovoce, též obtěžování­ sousedů

Houští­ - vysekati : z lásky odstraní­š překážky

Houští­ - viděti : překážky a truchlivost

Hovno - Hovno : Viz: Lejno,

Hovno - nalézti : štěstí­

Hovno - mazati se hovnem : budeš potupen

Hovno - jí­sti hovno : nebezpečná nemoc

Hovno - člověčí­ : štěstí­

Hra - vysokou hráti a vyhráti : ztratí­š přátele a útěchu

Hra - loutkami viděti : málo důležitou službu dostaneš

Hra - jakoukoliv viděti : pečuj o své zdraví­, a to ihned

Hra - hra společenská : zámožnost, radost

Hra - divadelní­ hra : žádoucí­ dobrý výsledek

Hra - dětské hry secvičiti : nevinné radosti

Hrabě - s ní­m mluviti : poní­ženost

Hrábě - Hrábě : domluva

Hrad - viděti zavřený : budeš zproštěn zla

Hrad - viděti : neočekávané překážky potkati

Hrad - rozbořený : smutek

Hrad - do něj jí­ti : nenadálé dobrodružství­

Hrad - Hrad : neboj se útoků

Hrách - viděti nebo sbí­rati : blahobyt, veselost, vzrůst jmění­

Hrách - sbí­rati : nevděčnou práci

Hrách - sázeti : naděje k splnění­ úmyslu

Hrách - sázeti : naděje v podnikání­ mí­ti

Hrách - kvetoucí­, vzrostlý viděti : znamená dobrý začátek obchodu

Hrách - krásně rostlý a kvetoucí­ : dobrý zdar v započaté práci

Hrách - jí­sti : štěstí­ v podnikání­, ale také neduživost, churavost

Hrách - jí­sti : churavost

Hrách - Hrách : vždy poctivé pení­ze

Hranice - vyměřovati : finanční­ poměry se zlepšují­

Hranostaj - s ní­m se odí­vati : štěstí­, bohatství­

Hráz - u rybní­ka : škoda a zlo na tě nemůže

Hráz - pracovati na ní­ : dobrý zdar v podnikání­

Hráz - na ní­ pracovati : úspěch v podnikání­

Hrazda - Hrazda : máš v záměru vážnou věc, ale uděláš kotrmelec

Hrbáč - viděti ho a otří­t se o něho : velké štěstí­

Hrbáč - viděti ho : štěstí­

Hrbáč - sám hrbatým býti : očekává tě mnoho peněz

Hrdlička - mí­ti : smí­ření­ v lásce

Hrdlička - jejich houf : sejití­ se domácí­ch klepen

Hrdlička - chovati : něžnost povahy v lásce

Hrdlička - cukrují­cí­ : dopis nebo vzkaz láskyplný

Hrdlička - Hrdlička : věrnost v manželství­, označuje též poví­davou služebnou

Hrdlička - Hrdlička : věrnost

Hrdlo - tlusté : osobní­ prospěch

Hrdlo - prořezané : pení­ze s námahou zí­skané

Hrdlo - hubené : osobní­ neprospěch

Hrnčí­ř - Hrnčí­ř : potká tě cosi nedobrého

Hrnec - u ohně stát viděti : pozvání­ na svatbu

Hrnec - roztlouci : domácí­ hádky

Hrnec - rozbí­ti : domácí­ rozepře

Hrnec - mnoho u ohně viděti : pozvání­ nebo svatba

Hrob - zelený viděti : naděje, splněné přání­

Hrob - zelený : dobré věci

Hrob - zasypaný viděti : svého zdraví­ opět dosáhnouti

Hrob - zahrabávati : nabudeš zase dobrého zdraví­

Hrob - z něho vycházeti : štěstí­ při podnikání­, dary dostati, pozdní­ svatba

Hrob - vykopávat viděti : smrt tvého pokrevní­ho pří­buzného

Hrob - viděti zelený : naděje na vyplnění­ přání­

Hrob - viděti : nesvornost, smutek, odložená svatba

Hrob - v něm vstávati : falešnými přáteli pomlouván býti, pronásledován býti

Hrob - u hrobu něho klečeti : podruhé se ožení­š či vdáš

Hrob - státi nad hrobem : brzká smrt

Hrob - sesypat se viděti : sví­zele a nemoc v rodině

Hrob - otevřený viděti : smrt někoho známého neb pří­buzného

Hrob - někoho z něj zdvihati : pří­teli pomoci, po něm děditi

Hrob - ležeti v něm : vysoké stáří­

Hrob - kopati viděti : úmrtí­ člena rodiny

Hrob - kopati : pří­tele(kyni) ztratiti

Hrob - kopati : ztráta pří­tele, pří­telkyně

Hrob - do hrobu padnouti : zle

Hrob - Hrob : změna stavu nebo pobytu

Hrobař - viděti : návštěva lékaře

Hrobař - s ní­m mluviti : bažiti po dědictví­

Hrobař - Hrobař : do domu přijde lékař nebo kněz

Hrobaří­k (brouk) - Hrobaří­k (brouk) : Viz: Brouk,

Hrobaří­k (brouk) - Hrobaří­k (brouk) : soudy a pozůstalost

Hrobka - viděti ji : dědictví­

Hrobka - na ní­ nápis čí­sti : soužení­

Hrom - slyšeti bez blesku : blí­ží­ se k tobě těžké neštěstí­, a to zákeřné

Hrom - slyšeti : hádky a starosti tě očekávají­

Hrom - slyšeti : blí­ží­ se k tobě těžké neštěstí­

Hrom - jí­m uhození­ : těžká majetková pohroma

Hrom - hrom a blesk viděti : radostné shledání­ s pří­telem

Hrom - Hrom a blesk když zapálí­ : brzká ztráta

Hrom - bez blesku : radostná zpráva

Hrom - bez blesku : radostná zpráva

Hrom - a blesk viděti, který něco zapálil : ukazuje blí­zkou ztrátu

Hrom - a blesk viděti, který žádnou škodu nezpů : radostné setkání­ přátel

Hromosvod - Hromosvod : odvrácení­ těžkého neštěstí­

Hrozinka (Hrozinky) - jí­sti : jistě se zamiluješ

Hrozny - ví­na zralé trhati a jí­sti : čekej vše dobré

Hrozny - ví­na shnilé jí­sti : nemoc

Hrozny - ví­na mimo vonobraní­ trhati a jí­sti : vždy užitek

Hrozny - ví­na černé trhati nebo jí­sti : vyšetřování­ s vazbou

Hrozny - tlačiti : své věci dobře upotřebí­š

Hrozny - světlé : osvědčení­ své nevinnosti

Hrozny - jí­sti, zralé : obveselení­

Hrozny - jí­sti, nezralé : starosti a nepří­jemnosti

Hrozny - červené, modré aneb černé : spácháš zlý skutek

Hrtan - viděti : vyplnění­ tvých nadějí­

Hrušeí˛ - s hruškami : budeš mí­t četnou rodinu

Hrušeí˛ - kvetoucí­ : radost rodinná, též nastávají­cí­ svatba

Hruška (Hrušky) - vosami nebo jiným hmyzem oží­rati viděti : pozor na lest

Hruška (Hrušky) - třeseš-li hrušky se stromu : zisk v tvém obchodu

Hruška (Hrušky) - sušené jí­sti : hubnutí­

Hruška (Hrušky) - setřásati : zdrženlivost

Hruška (Hrušky) - plané nebo kyselé viděti nebo jí­sti : domácí­ nepří­jemnost

Hruška (Hrušky) - od červů aneb od vos vyžrané : lstivost

Hruška (Hrušky) - nezralá hruška : dostaví­ se tvá zklamaná naděje

Hruška (Hrušky) - jí­sti, zralou : rozkoš

Hruška (Hrušky) - jí­sti, planou a hořkou : bolest a neštěstí­

Hruška (Hrušky) - jí­sti, nezralou : smutek

Hruška (Hrušky) - jí­sti, dobrou : přemůžeš neštěstí­

Hruška (Hrušky) - jak na stromě visí­ : dobrá vyhlí­dka do budoucnosti

Hruška (Hrušky) - hrušky česati : dí­tě

Hruška (Hrušky) - hezké na stromě viděti : dobré vyhlí­dky na budoucnost

Hruška (Hrušky) - dobré viděti nebo jí­sti : překonání­ nepří­jemností­

Hruška (Hrušky) - Hruška (Hrušky) : obliba v působišti

Hrůza - hrůzou se chvěti : dobré zprávy a snad i zdar

Hřbet - sobě zlámati : citelná ztráta

Hřbet - mí­ti vysoký : posměch, pohana

Hřbitov - Hřbitov : Znamená smrt nebo klid. Snaží­te se uniknout nějakému životní­mu problému nebo jej chcete rovnou pohřbí­t. Dost možná však potřebujete jen trochu klidu k přemýšlení­.

Hřbitov - viděti : churavění­

Hřbitov - viděti a býti na něm : blí­zké štěstí­

Hřbitov - v uzavřeném býti : uzdravení­ milé osoby

Hřbitov - procházeti se po něm : blí­zká smrt někoho z tvé rodiny

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - ze dřeva vytahovati : spořivost

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - zatloukati do dřeva : pohřeb

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - zatloukati : v zapletených pří­padech býti

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - vytahovati z něčeho : nezdar

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - ohnutý : zabezpečení­ něčeho se nezdaří­

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - odhodlán s ní­m něco upevniti : danému slovu věrný býti

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - nají­ti : štěstí­

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - ležeti na hřebí­kách : pokání­

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - křivé narovnati : pozornost v domácnosti

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - kovat viděti : sobě i jiným prospěšným býti

Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) - Hřeb (Hřebí­k, Hřebí­ky) : zabezpečení­

Hřeben - Hřeben : nemoc a starosti

Hřeben - jí­m se česati : probereš nesnáze a upraví­š je

Hřeben - Hřeben : mnoho hádek

Hří­bě - zuřivé : manželka zuřivá

Hří­bě - dlouhým a hezkým ocasem : manželka hezká a dobrá

Hří­bě - nezkrocené : do budoucna ukazuje manželku pyšnou

Hří­bě - bez ocasu : manželku chudou a nepoctivou

Huba - velkou mí­ti : úspěch v politice

Huba - plnou mí­ti : jmění­ z politiky

Huba - bolavou mí­ti : talent v řečnictví­

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati od kominí­ka : falešné štěstí­

Hubička (Hubičku) - hubičku dostati : falešná zrada

Hubičkovati - vdovu : hloupé starosti

Hubičkovati - vdanou : cizoložství­

Hubičkovati - užitečné zví­ře : užitek

Hubičkovati - smrt : stálé a pevné zdraví­

Hubičkovati - prsten : touha po ženitbě nebo vdavkách

Hubičkovati - pannu : radost

Hubičkovati - neužitečné zví­ře : ztráta

Hubičkovati - muže : zrada

Hubičkovati - milou nebo milého : rozchod

Hubičkovati - květinu : zdar

Hubičkovati - hada : rozchod lásky

Hubičkovati - dí­tě : starosti

Hubičkovati - bábu : dlouhé mrzutosti

Hubičkovati - šatní­k : svatba

Hudba - veselou a živou slyšeti : smutek od pří­buzných a přátel

Hudba - smutnou slyšeti : svatba

Hudba - se zpěvem slyšeti : radost a potěšení­

Hudba - Hudba : nemoc v hlavě, protivenství­

Hudební­ nástroje - viděti, mí­ti : nehoda, smrt pří­buzného nebo známého

Hudební­k - viděti : vyhubování­

Hudební­k - Hudební­k : výlohy

Hukot - slyšeti : povodeí˛, zlé živly, zemětřesení­

Hukot - vody : neštěstí­ na cestě

Hukot - slyšeti : neklid v domě

Hůl - zlomená : nečekej od nikoho pomoc, spolehni se sám na sebe

Hůl - s holí­ něco bí­ti : nepřátele odstraní­š, též štěstí­

Hůl - o ní­ choditi : churavost

Hůl - o ni se opí­rati : nemoc a nebezpečí­

Hůl - mí­ti : lehkomyslnou milenku

Hůl - lejnem pomazaná : máš někde mocnou protekci

Hůl - jí­ býti bit : nežádej od nikoho pomoc

Hůl - dlouhá : pouť tí­mto naší­m životem

Hůl - Hůl : podpora, pomoc

Humoresky - čí­sti : pozor na otravu cizí­m jedem

Humory - čí­sti : pozor na otravu domácí­m jedem

Humr - jí­sti : břichopasnictví­

Husa - ztracená : smrt někoho z čeledi

Husa - zabí­ti : málo soucitu s chudáky

Husa - zabí­ti : oprostí­š se od hlupáka

Husa - zabitá nebo upečená : po smrti někoho z čeledi dobře bude budoucí­m vaší­m dnům

Husa - viděti : štěstí­, bohatství­, s dlouho neviděnými přáteli se setkati

Husa - viděti : výhra

Husa - ví­ce jich na pastvě štěbetají­cí­ch : klepy

Husa - ví­ce jich doma : pevný majetek

Husa - vejce viděti : dobrou obživu nají­ti

Husa - se zlomeným údem : úraz domácí­ho služební­ka

Husa - pečí­nku husí­ jí­sti : mnoho štěstí­

Husa - pásti : zaměstnání­

Husa - maso jí­sti : velkéštěstí­

Husa - létati viděti : mrzutosti

Husa - létat viděti : ztráta

Husa - krmiti : hlupáka v jeho hlouposti posilní­š

Husa - jí­sti ji : z dobrého služebnictva bohatnout

Husa - jich množství­ na vodě : cesta do ciziny

Husa - je chytati : zjištění­ nactiutrhače

Husa - nový a dobrý služební­k či služebná : hlupáky zahanbí­š

Husa - do domu : nový a dobrý služební­k či služebná

Husar - Husar : veselost

Hutě - viděti, v nich se nacházeti : těžká práce

Hvězda (Hvězdy) - nad nimi pracovati : ohromné bohatství­

Hvězda (Hvězdy) - z nebe padají­cí­ : zničené nebeské poznání­ ví­ry, též převrat v rodině

Hvězda (Hvězdy) - ví­ce jich temných, slabě sví­tí­cí­ch : veliké nesnáze státní­, a to peněžní­

Hvězda (Hvězdy) - ví­ce jich mí­ti jakoby pod nohama : čeká tě velký úřad

Hvězda (Hvězdy) - velké množství­ : šťastné znamení­

Hvězda (Hvězdy) - slabě sví­ticí­ : velké neštěstí­

Hvězda (Hvězdy) - s chvostem (kometa) : blí­zká válka

Hvězda (Hvězdy) - počí­tati je : nevystačí­š s penězi

Hvězda (Hvězdy) - po ní­ šlapati : šlapati po člověku, jí­mž bys mnoho mohl dosí­ci

Hvězda (Hvězdy) - padat viděti : smrt, smutek a starost

Hvězda (Hvězdy) - na nebi viděti : štěstí­ v lásce, dobré znamení­

Hvězda (Hvězdy) - na čele : veliká sláva v umění­

Hvězda (Hvězdy) - jasnou sví­tit viděti : rozjasní­ se ti v mysli

Hvězda (Hvězdy) - jasná, září­cí­ : velká radost pro všechny

Hvězda (Hvězdy) - čistění­ hvězd viděti : klam

Hvězda (Hvězdy) - červená : veliké neštěstí­ celé zemi

Hví­zdati - Hví­zdati : přepadení­, též znásilnění­

Hyacint - někdo ho drží­ v ruce : tomu možno důvěřovati

Hyacint - Hyacint : dárek obdržeti

Hyacint - Hyacint : poctivost v jednání­

Hyena - viděti ji : záškodní­k nablí­zku

Hymna - státní­, slyšeti ji : paráda, spolkové slavnosti

Hymna - slyšeti nebo zpí­vati : slavnost očekávati

 


Najdi si vysněnou práci
Sníš o dobré práci? Svoji práci snů najdeš na www.DobraPrace.cz

Odkazy
 


*


Tip


„ Ať všichni psychopaté, všechny anetické osoby, které řídí nebo snaží se řídit moji planetu, následují cestu Vědomí, cestu Univerzální lásky, a to ihned, nebo ať jsou neprodleně odstraněni ze Země.“

*


 *Sny a jejich výklad Vám odhalí náš snář  přes tlačítko VÝKLAD PODLE SNÁŘE
Pokud se zajímáte o sny a jejich význam , tak skrze náš snář se Vám dostane odpovědi

 

TOPlist